Koučování


Koučování vnímám jako nástroj, který klientovi pomáhá dosáhnout vytyčených cílů.

Při koučovacích setkáních se zaměřuji na dvě roviny. Osobností rovinu, ve které se s klientem zaměřujeme na postoje, které zaujímá k daným tématům. V návaznosti na postoje otevíráme témata související s chováním, emocemi, hodnotovou orientací atd. Druhou rovinou je strategie a plánování. Nejprve zmapujeme klientovu aktuální situaci, poté si stanovíme cíle a postupy, jakými o dosažení cílů budeme usilovat. Jedna bez druhého nemůže existovat. S propracovanou strategií, ale bez změny postojů, ke změně nedojdeme. A stejně tak bez zaměření cíle své cesty nikam nedorazíme.

Koučovací spolupráci stavím na hodnotách

  • Důvěra

  • Otevřenost

  • Vzájemný respekt a spolupráce

Koučovací spolupráci předchází úvodní schůzka, na které se pobavíme o tématu, se kterým přicházíte, a o následných možnostech.


Pro koho je koučování vhodné?

Koučování je určeno každému člověku, který je ochotný se konfrontovat sám se sebou.

Každý žijeme ve svých sociálních bublinách - vnějším prostředí, které interaguje s naším vnitřním prostředím - dispozicemi, se kterými jsme se narodili, Prostřednictvím tohoto dialogu se snažíme co nejvíce přiblížit rovnováze. Někdy jsme úspěšní více a někdy méně. S touhou dosáhnout rovnovážného stavu může růst i frustrace z jeho nenaplnění. Pokud budeme setrvávat v komfortu nic nedělání, naše nepohoda a nespokojenost bude narůstat.

Prvním a tím nejzásadnějším je rozhodnutí změnu udělat, nestagnovat ve stávajícím stavu. Pokud tak učiníte, prošli jste první fází.

Dále je důležité si zodpovědět otázku, co od svého posunu očekáváte. A podle toho vybrat vhodného odborníka, který Vám bude na cestě nápomocný.

Pokud si nejste jisti do jakého oboru Vaše téma spadá, pokračujte ve čtení nebo mne přímo kontaktujte.

Jaký je rozdíl mezi psychologem, mentorem a koučem?

Častokrát dostávám otázku jaký je rozdíl mezi psychologem, koučem a mentorem. Ráda bych zde rozdíl mezi těmito rolemi přiblížila, tak jak je vnímám.

Psycholog svému klientovi pomáhá zpracovat, vyrovnat se, s tématem. V terapiích se pomocí rozhovorů dostává hlouběji do vrstev osobnosti dotyčného, kde se snaží odkrýt příčiny daného tématu vzniklých například přejatými vzorci z chování rodičů.

Kouč svého klienta orientuje spíše na posun směrem do budoucna. Pomocí otázek pomáhá klientovi se zvědomením svého aktuálního stavu. Následně pak společně s klientem vytvoří strategie pro dosažení naplánovaných cílů. Kouč se může při setkáních s klientem dotknout i osobnostní složky, jedná se však spíše o rovinu postojů, oproti psychologickému sezení nemají témata spojená s osobnostní takovou hloubku a šířku. Setkání s koučem neslouží ke zpracování témat jako spíše k následnému posunu.

Mentor je člověk, který předává zkušenosti z oblasti své expertízy. S mentorovaným sdílí své úspěšné strategie dosažení výsledků, pozorování příčin úspěchu, možné nástrahy a třeba i důvody neúspěchu. Mentorovaný tak získává návod jak přistoupit k řešení určité situace.

Všechny tři výše popsané role mají na poli rozvoje osobnosti člověka své místo. Každá je specifická a pro určitá témata se některý přístup hodí více a jiný méně. Nepochybně naleznete rovinu, kde se rozsah obsahu těchto rolí hodně přibližuje a možná i překrývá. Důležité je si uvědomit, co od setkání, ať už s psychologem, koučem, či mentorem, očekáváte. Jaký přínos by pro Vás setkání mělo mít. Pokud si nejste jisti, neváhej o svých pochybnostech dotyčnému člověku říci. Pokud se jedná o profesionála, vysvětlí Vám, kam jeho kompetence sahají a jak Vám může pomoci. V případě, že otevřené téma do jeho kompetencí nespadá, navede Vás k jinému odborníkovi.

Jakými oblastmi se můžeme v koučování zabývat ?

Obsah koučovacích setkání není ničím limitován. Společně se tedy můžeme zabývat tématy spojenými s Vaším podnikáním, vedením týmu, osobním životem nebo sportovními výzvami.

Důležité je zmínit, že témata přináší klient. Kouč pomáhá koučovanému témata uchopit, zaměřit a usměrňuje případné větvení do dílčích témat.

Pokud přemýšlíte nad oblastí ve svém životě, jejíž kvalitu byste chtěli zlepšit, nebo uvažujete o změně kariéry, popřípadě stojíte před svou životní výzvou ve formě nové pracovní role nebo obtížného závodu, ráda se s Vámi nezávazně setkám a téma prozkoumáme. Přiblížím Vám následné možnosti. Závěrečné rozhodnutí je na Vás.